Bezpieczny powrót do miejsc pracy

Jak zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo osób powracających do swoich miejsc pracy? To pytanie nurtuje wielu pracodawców, gdy państwa UE planują lub już realizują strategię stopniowego przywracania produkcji i usług. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała wytyczne w sprawie bezpiecznego powrotu do miejsca zatrudnienia.

Europejski komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit powiedział: – Dziś jest to widoczne bardziej niż kiedykolwiek, że ochrona i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy mają ogromne znaczenie dla pracowników, przedsiębiorstw, systemów ochrony socjalnej i ogółu społeczeństwa. Wytyczne te zawierają odpowiedzi na praktyczne pytania pracodawców, na przykład jak zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem w miejscu pracy, jak zaktualizować prowadzone oceny ryzyka oraz otoczyć opieką pracowników, którzy przebyli chorobę. Wytyczne pomogą pracodawcom i przedsiębiorstwom w zarządzaniu powrotem do pracy i udzielaniu praktycznych wskazówek swoim pracownikom.

Komisja przywiązuje dużą wagę do zapewnienia, aby pracownicy mogli powrócić do miejsc pracy w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Dlatego też ogłoszone dziś wytyczne stanowią istotny wkład UE w tym ważnym okresie. Zawierają również linki do krajowych informacji na temat konkretnych sektorów i zawodów. Wytyczne obejmują następujące obszary:

  • Ocena ryzyka i właściwe środki
  • Zaangażowanie pracowników
  • Opieka nad pracownikami, którzy przebyli chorobę
  • Planowanie i doświadczenia na przyszłość
  • Stałe śledzenie informacji
  • Informacje dla poszczególnych sektorów i zawodów

W wytycznych przygotowanych przez EU-OSHA we współpracy z Komisją Europejską uwzględniono również uwagi trójstronnego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i Komitetu Starszych Inspektorów Pracy. Wraz z rozwojem sytuacji wytyczne będą regularnie aktualizowane w oparciu o wiarygodne informacje.

Kontekst

Pandemia koronawirusa pokazuje, że solidne środki i warunki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy mają zasadnicze znaczenie we wszystkich sektorach działalności.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) to agencja informacyjna Unii Europejskiej zajmująca się bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

Już na początku kryzysu związanego z koronawirusem EU-OSHA opublikowała wytyczne dla miejsc pracy. W dokumencie tym zebrała najważniejsze dostępne informacje i porady w związku z pandemią koronawirusa.