Bezpieczniejsze drogi w UE

Opublikowane dziś przez Komisję statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. W 2016 r. na unijnych drogach śmierć poniosło 25 500 osób, tj. o 600 osób mniej niż w roku 2015 i 6 000 mniej niż w roku 2010. Według szacunków Komisji 135 000 osób odniosło poważne obrażenia na drogach.

Po dwóch latach stagnacji w 2016 r. powróciła pozytywna tendencja spadkowa, a w ciągu ostatnich sześciu lat liczba śmiertelnych wypadków na drogach zmniejszyła się o 19 proc. Choć tempo zmian jest zachęcające, może jednak być niewystarczające, aby umożliwić Unii osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Wymagane są dalsze starania wszystkich zainteresowanych stron, a zwłaszcza władz krajowych i lokalnych, które na co dzień realizują większość działań takich jak egzekwowanie i zwiększanie świadomości.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Dane statystyczne, które dziś opublikowano, świadczą o poprawie sytuacji i są pozytywnym punktem wyjścia do dalszych działań. Jednak najbardziej mnie martwią nie liczby, ale ofiary wypadków i ich rodziny. Tylko dzisiaj na unijnych drogach zginie kolejnych 70 osób, a pięciokrotnie więcej dozna poważnych obrażeń! Zwracam się do wszystkich zainteresowanych stron o zwiększenie starań, tak abyśmy mogli osiągnąć cel zakładający zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010–2020.

Prawdopodobieństwo utraty życia w wypadku drogowym jest różne w poszczególnych państwach członkowskich. Choć co roku różnice te coraz bardziej się niwelują, to wciąż mieszkańcy państw członkowskich, w których odnotowuje się najwyższe statystyki ofiar śmiertelnych, są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na utratę życia w wypadku drogowym niż osoby mieszkające w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie.

W 2016 r. Komisja po raz pierwszy opublikowała także dane o poważnych obrażeniach w wypadkach drogowych, opracowane na podstawie nowej wspólnej definicji. Dane pochodzą z 16 państw członkowskich, w których mieszka 80 proc. ludności UE. W oparciu o te dane Komisja szacuje, że w całej UE poważne obrażenia odniosło 135 000 osób. Znaczną ich część stanowili niechronieni użytkownicy drogi, tj. piesi, rowerzyści i motocykliści.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego i nieformalne posiedzenie Rady na Malcie

W reakcji na niedawne spowolnienie tempa działań zmierzających do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach Komisja wspólnie z prezydencją maltańską organizują w dniach 28–29 marca 2017 r. na Malcie konferencję z udziałem zainteresowanych stron i ministrów.

W tym dwudniowym wydarzeniu będą uczestniczyć eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainteresowane strony i decydenci polityczni. Będzie ono okazją, by omówić aktualną sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach oraz nowe kierunki działań, umożliwiające ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób odnoszących poważne obrażenia na drogach. W trakcie tej konferencji ministerialnej zostanie przyjęta deklaracja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje:

NOTATKA PRASOWA: Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. Co kryją liczby?

Prace Komisji poświęcone bezpieczeństwu drogowemu oraz unijne statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czytaj nasze wpisy na Twitterze:

@Bulc_EU

@Transport_EU

 

Załącznik

Liczba ofiar śmiertelnych na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców

Wstępne dane statystyczne dla poszczególnych krajów za 2016 r.[1]

 

  2010 2015 2016 2015–2016[2] 2010–2016
Belgia 77 65 56 -13% -24%
Bułgaria 105 98 99 0% -9%
Republika Czeska 77 70 59 -16% -23%
Dania 46 31 37 18% -18%
Niemcy 45 43 39 -7% -12%
Estonia 59 51 54 6% -10%
Irlandia 47 36 40 13% -11%
Grecja 112 73 75 2% -35%
Hiszpania 53 36 37 2% -31%
Francja 64 54 54 0% -13%
Chorwacja 99 82 73 -12% -28%
Włochy[3] 70 56 54 -5% -21%
Cypr 73 67 54 * -23%
Łotwa 103 95 80 -16% -28%
Litwa 95 83 65 -22% -37%
Luksemburg 64 64 52 * -6%
Węgry 74 65 62 -6% -18%
Malta 36 26 51 * 69%
Niderlandy[4] 32 31 33 4% 3%
Austria 66 56 49 -11% -23%
Polska 102 77 79 2% -23%
Portugalia 80 57 54 -10% -40%
Rumunia 117 95 97 1% -19%
Słowenia 67 58 63 8% -6%
Słowacja 65 57 50 -12% -22%
Finlandia 51 49 45 -6% -8%
Szwecja 28 27 27 2% -1%
Zjednoczone Królestwo[4] 30 28 28 1% -4%
UE 63 51,5 50 -2% -19%

 

[1] Dane liczbowe za 2016 r. są danymi wstępnymi; ostateczne dane dotyczące poszczególnych państw mogą się od nich nieznacznie różnić.

[2] Procentowa zmiana liczby ofiar śmiertelnych

[3] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do czerwca

[4] Szacunki na podstawie danych za okres od stycznia do września

* Nieistotne statystycznie