Bezpieczne granice UE

Tolerancja nie może być okazywana kosztem naszego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Będziemy bronić naszych granic z pomocą nowej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Naszych granic będziemy bronić za pomocą surowych kontroli, obejmujących wszystkie osoby przekraczające te granice – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii w 2016 r.

Z okazji orędzia przewodniczącego Junckera o stanie Unii w 2016 r. Komisja określiła sposoby zwiększenia przez Unię Europejską bezpieczeństwa w Europie poprzez usprawnienie wymiany informacji w ramach walki z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych. Proponowane działania obejmują przyspieszenie operacyjnego wdrożenia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej, szybkie przyjęcie i wdrożenie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu i przyszłe wnioski dotyczące stworzenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Ponadto, jako element starań Komisji, aby utorować drogę do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, w komunikacie zaproponowano również podjęcie dalszych działań na rzecz lepszego zabezpieczenia dokumentów podróży przed fałszerstwami i wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu w ramach Europolu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: – Kwestie bezpieczeństwa budzą poważne obawy u Europejczyków. Komisja proponuje praktyczne środki na rzecz poprawy wymiany informacji, co jest niezbędne do zwalczania terroryzmu, oraz zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii, a także wzmocnienia kontroli osób wjeżdżających do Unii i z niej wyjeżdżających. Środki te będą wymagać ściślejszej koordynacji i współpracy w ramach UE oraz między państwami członkowskimi. Nie można ignorować faktu, że w mobilnym świecie jedynie ściślejsza współpraca pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: – Poprzez wzmocnienie naszych zewnętrznych granic będziemy lepiej przygotowani na trudne wyzwania związane z migracją. Usprawnienie wymiany informacji umożliwi nam skuteczniejszą walkę z terroryzmem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Europy potrzebujemy zarówno bezpiecznych granic jak i inteligentnego wywiadu. Środki takie jak europejski system straży granicznej i przybrzeżnej, system wjazdu/wyjazdu oraz europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż pomogą zabezpieczyć granice Europy, podczas gdy wzmocnienie roli Europolu w skutecznym dzieleniu się informacjami i zwalczaniu fałszowania dokumentów są konkretnymi staraniami na rzecz ustanowienia skutecznej unii bezpieczeństwa.

Komunikat określa szereg praktycznych i operacyjnych środków mających na celu przyspieszenie wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiej agendy bezpieczeństwa i utorowanie drogi do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa:

  • Europejska straż graniczna i przybrzeżna Ta nowa agencja opierająca się na strukturach Fronteksu będzie mogła korzystać z rezerw zasobów ludzkich oraz sprzętu, aby zapewnić usprawnione wspólne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE. Będzie wspierać państwa członkowskie poprzez identyfikowanie i, w razie potrzeby, interwencję w celu wyeliminowania niedociągnięć, zanim staną się one poważnym problemem. Komisja, Frontex i państwa członkowskie podjęły już prace przygotowawcze, które zostaną przyspieszone w celu zagwarantowania rozpoczęcia działalności przez nową agencję w trybie pilnym. Działania Komisji będą obejmowały prace dotyczące umów z państwami trzecimi oraz przyjmowanie wniosków budżetowych niezbędnych do umożliwienia agencji sprawnej rekrutacji dodatkowego personelu. Komisja wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, by krajowe wkłady na rzecz rezerwy funkcjonariuszy straży granicznej i sprzętu były gotowe do natychmiastowego wykorzystania i zaradzenia obecnym brakom w odpowiedzi na wezwania do udostępnienia ekspertów do działań Fronteksu w Grecji, we Włoszech i w Bułgarii.
  • Unijny system wjazdu/wyjazdu (EES): Zaproponowany przez Komisję w dniu 6 kwietnia 2016 r., wraz z towarzyszącymi zmianami kodeksu granicznego Schengen, unijny system wjazdu/wyjazdu (EES) poprawi zarządzanie zewnętrznymi granicami i zmniejszy nieuregulowaną migrację do UE (poprzez rozwiązanie problemu pobytu wykraczającego poza okres obowiązywania wizy), przyczyniając się również do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami oraz do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. System będzie gromadzić dane obejmujące tożsamość, dokumenty podróży i biostatystykę oraz rejestrował wjazd i wyjazd w punkcie przejścia. Będzie on miał zastosowanie do wszystkich obywateli państw trzecich, którzy otrzymali zgodę na krótki pobyt w strefie Schengen (do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni). Negocjacje ze współprawodawcami na temat dwóch wniosków są obecnie w toku, a Komisja wzywa do ostatecznego przyjęcia tych wniosków do końca 2016 r. w celu uruchomienia systemu na początku 2020 r. po trzech latach od jego utworzenia.
  • W kwietniu Komisja przedstawiła pomysł ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) o podobnych celach do powszechnie znanego systemu „ESTA” obowiązującego w USA. Utworzenie tego systemu zapewnia dodatkowy poziom kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. ETIAS określałby kwalifikowalność wszystkich obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego do wjazdu do strefy Schengen oraz wskazałby czy taka podróż stwarza zagrożenie związane z bezpieczeństwem lub migracją. Informacje na temat podróżnych byłyby gromadzone przed podróżą. Komisja przeprowadziła badanie wykonalności dotyczące ETIAS, którego rezultaty będą znane w październiku 2016 r. Na podstawie wyników badania i konsultacji Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny w listopadzie 2016 r. dotyczący utworzenia ETIAS.
  • Wzmocnienie Europolu: Jako główne unijne narzędzie wspierania współpracy między krajowymi organami bezpieczeństwa, Europol poczynił znaczne postępy w związku z niedawnym utworzeniem Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC), jak również Europejskiego Centrum ds. Przemytu Migrantów oraz Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. Komisja będzie współpracować z Europolem w celu dalszego wzmacniania zdolności tej agencji w zakresie walki z terroryzmem, ale również w zakresie przeciwdziałania przemytowi migrantów i cyberprzestępczości, na przykład poprzez zapewnienie dodatkowych środków koniecznych do zaspokojenia jej potrzeb i sprostania pokładanym w niej oczekiwaniom. Poprawa dostępu Europolu do kluczowych baz ma również znaczenie. W tym samym duchu Komisja zachęca państwa członkowskie do ułatwiania pewnych form scentralizowanej wymiany informacji w celu utworzenia platformy, w ramach której organy uzyskujące informacje dotyczące terroryzmu lub innych poważnych transgranicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa mogłyby dzielić je z organami ścigania.
  • Bezpieczne dokumenty podróży są podstawowym elementem przy ustalaniu tożsamości danej osoby. Lepsze zarządzanie swobodnym przepływem, migracją i mobilnością opiera się na solidnych systemach zapobiegających nadużyciom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego spowodowanych łatwością, z jaką niektóre dokumenty mogą być sfałszowane. Komisja bada nowe sposoby zwiększania bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych i zarządzania dokumentami tożsamości. Do grudnia 2016 r. Komisja przyjmie plan działania w zakresie bezpieczeństwa dokumentów, aby zwiększyć bezpieczeństwo kart pobytu, dokumentów tożsamości i tymczasowych dokumentów podróży (TDP).

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

Po przyjęciu Agendy poczyniono w jej realizacji znaczne postępy. Najważniejsze obszary zostały wzmocnione poprzez plany działania przyjęte w grudniu 2015 r. w sprawiebroni palnej i materiałów wybuchowych, w lutym 2016 r. w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu, komunikat z dnia 6 kwietnia 2016 r. na temat sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikat z dnia 20 kwietnia 2016 r. pt.Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa.

Utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedziane w orędziu przewodniczącego Junckera o stanie Unii z 9 września 2015 r., jest jednym ze środków wprowadzonych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Dodatkowe informacje:

Komunikat: Zwiększanie bezpieczeństwa w świecie mobilności: poprawa wymiany informacji w walce z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych

Często zadawane pytania: Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: Torowanie drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Komunikat Prasowy: Granic zewnętrznych Europy będzie chronić europejska straż graniczna i przybrzeżna

Komunikat Prasowy: Europejska straż graniczna i przybrzeżna

Przemówienie: Wystąpienie komisarza Dimitrisa Avramopoulosa z okazji rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Zwalczania Terroryzmu (ECTC) w ramach Europolu

Komunikat Prasowy: Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Europejski program w zakresie migracji

Europejska agenda bezpieczeństwa