Bezpieczna sztuczna inteligencja

Podobnie jak energia elektryczna w przeszłości, sztuczna inteligencja zmienia świat – powiedziała komisarz Marija Gabriel przedstawiając plan wspierania rozwoju i stosowania AI w Europie. Obecnie poziom inwestycji w sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej jest niski i rozdrobniony w porównaniu np. z USA czy Chinami. Europa chce rywalizować w tej dziedzinie, jednocześnie zwiększając poziom zaufania i szanując wartości etyczne.

Realizując strategię na rzecz sztucznej inteligencji (AI), przyjętą w kwietniu 2018 r., KE przedstawiła opracowany wspólnie z państwami członkowskimi skoordynowany plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji w Europie.

Zaproponowano w nim wspólne działania na rzecz ściślejszej i skuteczniejszej współpracy między państwami członkowskimi, Norwegią, Szwajcarią i Komisją w czterech kluczowych obszarach:

  • zwiększenie inwestycji,
  • udostępnienie większej ilości danych,
  • wspieranie rozwoju talentów
  • zapewnienie wiarygodności.

Aby Europa stała się światowym liderem w zakresie rozwoju i wdrażania najnowocześniejszych, etycznych i bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji, niezbędna jest ściślejsza koordynacja.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: – Cieszę się, że kraje europejskie poczyniły znaczne postępy. Zgodziliśmy się na współpracę na rzecz gromadzenia danych – surowców sztucznej inteligencji – w takich sektorach, jak opieka zdrowotna, z myślą o poprawie diagnostyki i leczenia raka. Będziemy koordynować inwestycje: naszym celem jest zrealizowanie do końca 2020 r. co najmniej 20 mld euro inwestycji prywatnych i publicznych. Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Sztuczna inteligencja to nie jest miły gadżet, to ważny element naszej przyszłości.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, dodała: – Podobnie jak energia elektryczna w przeszłości, sztuczna inteligencja zmienia świat. Wraz z państwami członkowskimi zwiększymy inwestycje, by wprowadzić sztuczną inteligencję do wszystkich sektorów gospodarki, wspierać zaawansowane umiejętności i zwiększać dostępność danych. Dzięki skoordynowanemu planowi działania europejscy obywatele i przedsiębiorstwa będą czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji i rywalizować w skali światowej, jednocześnie zwiększając poziom zaufania i szanując wartości etyczne.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy państwa członkowskie, Norwegia, Szwajcaria i Komisja spotykały się, aby określić synergię i wspólne działania, które będą corocznie oceniane i aktualizowane. Określono w nich priorytetowe obszary interesu publicznego, takie jak opieka zdrowotna, transport i mobilność, bezpieczeństwo i energia.

Uzgodniono, że należy:

1. Maksymalizować inwestycje poprzez partnerstwa

Poziom inwestycji w sztuczną inteligencję w Unii jest niski i rozdrobniony w porównaniu z innymi częściami świata, takimi jak USA i Chiny. Zgodnie ze strategią dotyczącą sztucznej inteligencji przedstawioną w kwietniu, plan przewiduje koordynację inwestycji, co doprowadzi do większej synergii oraz inwestycji publicznych i prywatnych w dziedzinie sztucznej inteligencji w wysokości co najmniej 20 mld euro do końca 2020 r. i ponad 20 mld euro rocznie w następnym dziesięcioleciu. Uzupełniając inwestycje krajowe, Komisja zainwestuje 1,5 mld euro do 2020 r., czyli o 70 proc. więcej w porównaniu z latami 2014–2017. W odniesieniu do swojego kolejnego długoterminowego budżetu (2021–2027) UE zaproponowała, by zainwestować co najmniej 7 mld euro z programów Horyzont Europa i Cyfrowa Europa.

Wspólne działania w zakresie inwestycji obejmują:

  • strategie narodowe – do połowy 2019 r. wszystkie państwa członkowskie powinny opracować własne strategie określające poziom inwestycji i sposoby ich wdrażania, które zostaną uwzględnione w dyskusjach na poziomie UE.
  • nowe europejskie partnerstwo publiczno-prywatne – powstanie nowe partnerstwo w zakresie badań i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji wspierające współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem w Europie, jak również mające na celu określenie wspólnego programu badań strategicznych w zakresie sztucznej inteligencji.
  • nowy fundusz na rzecz rozwoju przedsiębiorstw – Komisja będzie wspierać przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność oraz innowatorów w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii łańcucha bloków na wczesnym etapie ich działalności, a także przedsiębiorstwa na dalszym etapie ich rozwoju.
  • tworzenie i łączenie centrów doskonałości – powołane zostaną współpracujące ze sobą europejskie centra doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji; powstaną światowej klasy ośrodki badawcze w takich obszarach, jak mobilność z wykorzystaniem internetu; będziemy wspierać stosowanie sztucznej inteligencji we wszystkich działach gospodarki za pośrednictwem ośrodków innowacji cyfrowych. Uruchomiony zostanie również projekt pilotażowy Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia technologii sztucznej inteligencji nowej generacji.

2. Stworzyć europejskie przestrzenie danych

Aby rozwijać technologię sztucznej inteligencji, potrzebny jest dostęp do dużych, bezpiecznych i solidnych zbiorów danych. Wraz z państwami europejskimi Komisja stworzy wspólne europejskie przestrzenie danych, dzięki którym wymiana danych pomiędzy państwami będzie płynniejsza i w pełni zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Sektor zdrowia może w odnieść szczególne korzyści ze sztucznej inteligencji: Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, będzie wspierać opracowanie wspólnej bazy danych na temat zdrowia, w której znajdą się zanonimizowane skany zmian chorobowych przekazane przez pacjentów w celu poprawy diagnostyki raka i leczenia za pomocą technologii sztucznej inteligencji. Do połowy 2019 r. Komisja uruchomi centrum wsparcia na rzecz wymiany danych, oferujące praktyczne porady wszystkim uczestnikom europejskiej gospodarki opartej na danych.

3. Pielęgnować talenty, umiejętności i uczenie się przez całe życie

Dostępność utalentowanych specjalistów ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji, ale państwa UE borykają się z niedoborem ekspertów w dziedzinie ICT, brakuje również programów kształcenia wyższego w tej dziedzinie. Dlatego też Komisja, wspólnie z państwami europejskimi, będzie wspierać studia prowadzące do zaawansowanych stopni akademickich w dziedzinie sztucznej inteligencji, np. poprzez specjalne stypendia. Komisja będzie również w dalszym ciągu wspierać umiejętności cyfrowe i uczenie się przez całe życie całego społeczeństwa, a w szczególności pracowników najczęściej stykających się ze sztuczną inteligencją, jak określono w strategii dotyczącej sztucznej inteligencji. Jeśli sztuczna inteligencja ma być zorientowana na dobro człowieka, ważne jest, aby była obecna w programach nauczania również w innych dziedzinach, takich jak prawo. Pełne wykorzystanie systemu niebieskiej karty pomoże również przyciągnąć i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie.

4. Rozwijać sztuczną inteligencję, która jest etyczna i wiarygodna

Sztuczna inteligencja budzi nowe wątpliwości etyczne, na przykład ryzyko potencjalnie stronniczego procesu decyzyjnego. Żeby zbudować zaufanie niezbędne do tego, aby społeczeństwo akceptowało i stosowało sztuczną inteligencję, skoordynowany plan zakłada opracowanie technologii, która przestrzega praw podstawowych i zasad etycznych. Europejska grupa ekspertów reprezentujących środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie opracowuje wytyczne w zakresie etyki w odniesieniu do rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji. Pierwsza wersja zostanie opublikowana do końca 2018 r., a eksperci przedstawią ostateczną wersję wytycznych Komisji w marcu 2019 r., po szerokich konsultacjach za pośrednictwem europejskiego sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji. Mamy ambicję przeniesienia europejskiego podejścia etycznego na poziom globalny. Komisja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi państwami spoza UE, które podzielają te same wartości.

Kontekst

W swojej strategii dotyczącej sztucznej inteligencji w Europie Komisja zaproponowała stworzenie, we współpracy z państwami członkowskimi, do końca 2018 r. skoordynowanego planu dotyczącego sztucznej inteligencji, aby zmaksymalizować skuteczność inwestycji na szczeblu unijnym i krajowym, zachęcać do synergii i współpracy w ramach całej UE, wymieniać się najlepszymi praktykami i wspólnie określić dalsze działania dla zapewnienia konkurencyjności UE jako całości w skali światowej. Propozycja stworzenia skoordynowanego planu powstała w oparciu o deklarację o współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, ogłoszoną w kwietniu 2018 r. podczas Dnia Technologii Cyfrowych i podpisaną przez wszystkie państwa członkowskie i Norwegię. Została ona zatwierdzona przez Radę Europejską w czerwcu 2018 r.

Skoordynowany plan działania w zakresie sztucznej inteligencji „wyprodukowanej w Europie” przedstawia działania, które zaczną być realizowane w 2019 lub 2020 r. i przygotowuje grunt pod działania w kolejnych latach. Koordynacja z państwami członkowskimi będzie kontynuowana, a plan będzie poddawany przeglądowi i aktualizowany co roku. Nowe służby Komisji w zakresie wiedzy na temat sztucznej inteligencji AI Watch pomogą w monitorowaniu rozwoju sztucznej inteligencji w Europie i realizacji skoordynowanego planu.

Aby plan ten odniósł sukces, należy dokończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego i jego ram regulacyjnych. Państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą jak najszybciej zatwierdzić wnioski ustawodawcze dotyczące cyberbezpieczeństwa, otwartych danych i przyszłego budżetu UE, które obejmują finansowanie badań i innowacji oraz wdrażanie technologii opartych na sztucznej inteligencji.