Barroso odpowiada Europejczykom

Już po raz czwarty w obecności europosłów Przewodniczący Komisji EuropejskiejJosé Manuel Barroso wygłosił przemówienie o stanie UE (State of the Union Address). Podkreślił, że najważniejszym problemem do rozwiązania jest obecnie wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży. – Bez pracy w UE jest 26 mln ludzi – przypomniał.

Priorytety KE na pozostałą część roku 2013 i rok 2014:

-zapewnienie sprawnego startu dla wszystkich programów na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, w których budżet UE pełni rolę katalizatora inwestycji, wzrostu i reformy;

-przyspieszenie przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych, w szczególności dotyczących unii bankowej i regulacji systemu finansowego (w tym przedstawionych w 2012 r. wniosków dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, a także przedstawionego w lipcu wniosku w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków), jednolitego rynku (aktualnie rozpatrywanych wniosków w ramach Aktu o jednolitym rynku II), przyjętych dziś wniosków dotyczących telekomunikacji, a także agendy cyfrowej. Jest wiele wniosków o kluczowym znaczeniu dla obywateli – w tak różnych dziedzinach jak zreformowana wspólna polityka rybołówstwa, rynek wewnętrzny przewozów kolejowych czy Prokuratura Europejska. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę szybkiego zakończenia prac nad przyjęciem dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Przekształcenie tych wniosków w obowiązujące prawo przed końcem kadencji Parlamentu będzie wyrazistym sygnałem tego, jak ważna dla obywateli jest Unia Europejska;

-wzmocnienie zarządzania gospodarczego, w tym jego wymiaru społecznego, oraz dalszy rozwój procesu europejskiego semestru ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania (zwłaszcza drugiego pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego oraz koordynacji działań na wszystkich poziomach);

-realizację planów w zakresie handlu (w szczególności transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji z USA oraz negocjacji z innymi kluczowymi partnerami jak Kanada i Japonia), a także przygotowanie stanowiska UE w najważniejszych negocjacjach międzynarodowych, takich jak kolejna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz agenda na rzecz rozwoju na okres po 2015 r.;

-tworzenie warunków sprzyjających działalności gospodarczej, zwłaszcza dla MŚP, przez upraszczanie i usprawnianie przepisów, szczególnie w kontekście trwającego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), który ma zapewnić, aby unijne przepisy były odpowiednie do zakładanych celów.

źródło i więcej informacji:Link