Banki pod nadzorem EBC
Dzisiejsze wnioski w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego dla banków w strefie euro stanowią istotny krok ku wzmocnieniu unii gospodarczej i walutowej (UGW). W ramach nowego jednolitego mechanizmu ostateczną odpowiedzialność za szczególne działania nadzorcze związane ze stabilnością finansową wszystkich banków ze strefy euro będzie ponosił Europejski Bank Centralny (EBC). Krajowe organy nadzorcze będą nadal odgrywały ważna rolę w bieżącym nadzorze oraz przygotowywaniu i wdrażaniu decyzji EBC. Komisja Europejska zaproponowała również, aby Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opracował jednolity podręcznik nadzoru w celu zachowania integralności jednolitego rynku oraz zapewnienia spójności nadzoru bankowego we wszystkich 27 państwach UE.

Komisja wzywa Radę i Parlament Europejski do przyjęcia zaproponowanych dzisiaj rozporządzeń do końca 2012 r., wraz z trzema innymi elementami zintegrowanej „unii bankowej” – jednolitym zbiorem przepisów w formie wymogów kapitałowych, zharmonizowanymi systemami ochrony depozytów oraz jednolitymi europejskimi ramami naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski w sprawie jednolitego europejskiego mechanizmu nadzorczego stanowiące ważny krok w kierunku utworzenia unii bankowej. Taki nowy system, którego centralnym elementem jest Europejski Bank Centralny, przy współudziale krajowych organów nadzorczych, spowoduje odzyskanie zaufania do nadzoru nad wszystkimi bankami w strefie euro. Parlament Europejski będzie pełnił kluczową funkcję w zakresie zapewnienia demokratycznego nadzoru. Wprowadzenie europejskiego organu nadzoru przed początkiem przyszłego roku powinno stać się naszym priorytetem. Utoruje to również drogę dla wszelkich decyzji dotyczących wykorzystania europejskich zabezpieczeń do celów dokapitalizowania banków. (…) Chcemy przerwać toksyczne połączenie pomiędzy państwami i ich bankami. W przyszłości straty banków nie powinny już stanowić długów krajów, powodując naruszenie stabilności finansowej całych państw.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier: Nadzór nad bankami musi stać się bardziej skuteczny we wszystkich państwach europejskich tak, by zagwarantować, że przepisy dotyczące jednolitego rynku są spójnie stosowane. Do EBC należeć będzie zapewnienie, by banki w strefie euro stosowały prawidłowe praktyki finansowe. Naszym ostatecznym celem jest zaprzestanie wykorzystywania pieniędzy podatników do ratowania banków. Zaproponowaliśmy stworzenie mechanizmu służącego rozdzieleniu nadzoru od polityki pieniężnej w ramach EBC oraz zagwarantowanie, że EBC będzie odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim w zakresie decyzji związanych z nadzorem.