Bałtyk otwarty na połowy
Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2014. Jest to przedstawiany co roku wniosek dotyczący ilości ryb, które unijni rybacy będą mogli odłowić uzyskać z głównych łowisk handlowych na Morzu Bałtyckim w nadchodzącym roku. Opiera się on na opiniach naukowych i ma doprowadzić do tego, by rybołówstwo na Morzu Bałtyckim stało się działalnością zrównoważoną pod względem środowiskowym i gospodarczym w perspektywie krótko- i długoterminowej. Wniosek jest zgodny z głównymi zasadami wynikającymi z uzgodnionej niedawno reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

Z najnowszych opinii naukowych wynika, że obecnie na Morzu Bałtyckim w sposób zrównoważony zarządza się większą liczbą stad, utrzymując je na poziomie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY). W roku 2014 r. liczba znanych stad, które można poławiać do poziomu MSY, ulegnie zwiększeniu z trzech do pięciu, w porównaniu z rokiem 2013. Ograniczenia wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) przyjęte w poprzednich latach okazały się skutecznym sposobem wspierania zrównoważonego rozwoju rybołówstwa na Bałtyku.

Komisja proponuje zwiększenie w tym roku całkowitych dopuszczalnych połowów wschodniego stada dorsza oraz stad śledzia w centralnej części Morza Bałtyckiego i Zatoki Botnickiej. Ograniczenia uprawnień do połowów pozostałych stad stanowią odzwierciedlenie naturalnych fluktuacji w ramach MSY lub są powiązane z większą wiedzą na temat stanu tych stad uzyskaną w wyniku ostatniego przeglądu danych. Komisja proponuje również ograniczenie liczby dni na morzu dla statków poławiających dorsza na podstawie planu zarządzania zasobami dorsza bałtyckiego.

Proponowane środki mają na celu ogólne zwiększenie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim dla unijnych statków rybackich o 10 proc. (do 644 000 ton) w odniesieniu do wszystkich gatunków, z wyjątkiem zasobów łososia. Oznaczałoby to, że w 2014 r. nastąpi wzrost wartości uprawnień do połowów o 12 milionów euro, przy ich całkowitej wartości wynoszącej około 412 milionów euro.

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa, a zasady w nim zawarte będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Dorsz

Komisja proponuje zmniejszyć o 15 proc. (do 17 037 ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 7 proc. (do 65 934 ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada dorsza bałtyckiego. Są to zmiany wynikające z przeglądu danych naukowych, które zostały udostępnione w tym roku.

Śledź

W odniesieniu do zachodniego stada śledzia, w następstwie zwiększenia całkowitych dopuszczalnych połowów przez dwa lata z rzędu, naukowcy sugerują Komisji ich zmniejszenie w nadchodzącym roku, tak aby utrzymać się w granicach prowadzących do realizacji maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W 2014 r. TAC ulegnie zmniejszeniu o 23 proc. (do poziomu 19 754 ton). Natomiast w odniesieniu do centralnego stada śledzia, po ograniczeniu przyjętym w 2011 i 2012 r., możliwe jest podwyższenie TAC na kolejny rok. W 2014 r. proponowane zwiększenie wynosi 59 proc., co daje w sumie 143 500 t. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do TAC dla śledzia w Zatoce Botnickiej, który wynosi 142 662 ton (wzrost o 35 proc.). W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej nie planuje się zmian TAC.

Łosoś

W następstwie zmniejszenia w ostatnich latach całkowitych dopuszczalnych połowów w odniesieniu do stad łososia w głównym basenie Morza Bałtyckiego, Komisja może zaproponować utrzymanie w 2014 r. takiego samego poziomu TAC jak roku bieżącym. Proponowana wartość całkowitych dopuszczalnych połowów jest zgodna z uzyskaną opinią naukową i została obliczona na podstawie docelowego poziomu wskaźnika śmiertelności połowowej zaproponowanego w ramach planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego przedstawionego Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Natomiast zdaniem naukowców istnieje konieczność zmniejszenia TAC dla łososia w Zatoce Fińskiej. Ze względu na konieczność zachowania ostrożności ogranicza się handlowe wyładunki z morza o 53 proc., do poziomu 7 256 sztuk łososia.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 11 proc., do poziomu 222 102 ton.

Gładzica

Naukowcy opracowali metodologię szacowania rozmiarów stad gładzicy, w odniesieniu do których dostęp do danych jest ograniczony. Na podstawie tej metodologii, stosowanej już przez dwa lata, proponuje się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów o 12 proc., do łącznej wielkości 3 002 ton.

Kontekst

Podstawą dla wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Obecny wniosek skonsultowano z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC) w oparciu o dokument konsultacyjny Komisji z maja 2013 r.

źródło i więcej informacji: Link