Auta bez spalin

W ramach realizacji zobowiązania Unii Europejskiej – podjętego w ramach porozumienia paryskiego, które dotyczy obowiązkowej redukcji emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., Komisja pokazuje, że UE może być przykładem dla innych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził we wrześniowym orędziu o stanie Unii: – Pragnę, by Europa była liderem w walce ze zmianą klimatu. W ubiegłym roku ustaliliśmy globalne zasady gry w porozumieniu paryskim, które zostało ratyfikowane. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa musi dopilnować, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości.

Wraz z wejściem w życie porozumienia paryskiego społeczność międzynarodowa zobowiązała się do przejścia na nowoczesną gospodarkę niskoemisyjną. Przemysł motoryzacyjny przechodzi w związku z tym głęboką transformację. UE musi wykorzystać tę szansę, aby stać się światowym liderem – duże postępy czyni bowiem konkurencja, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Chiny. Przykładowo sprzedaż nowych samochodów osobowych w stosunku do sprzedaży światowej spadła z 34 proc. przed kryzysem finansowym (2008/2009) do 20 proc. w chwili obecnej. Aby utrzymać udział w rynku i przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne, Komisja przedstawiła nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z unijnego taboru nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych, które będą obowiązywać, odpowiednio, od 2025 i 2030 r.

Nowa inicjatywa KE została ogłoszona w czasie trwania międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu w Bonn.

W przedstawionych wnioskach określono ambitne, realistyczne i możliwe do wyegzekwowania zasady w celu zagwarantowania równych warunków podmiotom działającym w tym sektorze w Europie. W pakiecie wytyczono także jasny kierunek realizacji uzgodnionych zobowiązań UE wynikających z porozumienia paryskiego oraz zadbano o stymulowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych technologii i modeli biznesowych, a także o wydajniejsze korzystanie ze wszystkich rodzajów transportu towarów. Aby zapewnić szybką realizację propozycji, uruchomiony zostanie specjalny instrument finansowy.

Zaproponowane przez Komisję cele w zakresie redukcji emisji CO2 są oparte na rzetelnej analizie i szerokim zaangażowaniu zainteresowanych stron, od sektora organizacji pozarządowych po przemysł. Zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i dostawczych średni poziom emisji CO2 będzie w 2030 r. o 30 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2021.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: – Jesteśmy świadkami początku nowej ery przyjaznej dla klimatu transformacji ekonomicznej. Dzięki warunkom, jakie tworzy zaprezentowany zestaw propozycji, europejscy producenci będą mogli objąć pozycję lidera globalnej transformacji energetycznej zamiast podążać za konkurencją. Propozycje te stanowią zachętę do produkowania najlepszych, najczystszych i najbardziej konkurencyjnych samochodów, dając szansę na odzyskanie zaufania konsumentów. Jest to zdecydowany krok w dobrym kierunku: celem jest nowoczesna, zrównoważona gospodarka europejska, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: – Rozpoczął się globalny wyścig, w którym stawką jest stworzenie ekologicznie czystych samochodów. Ten trend jest nieodwracalny. Aby Europa mogła stać się liderem tej globalnej zmiany, musi uporządkować sytuację na własnym podwórku. Potrzebujemy odpowiednich środków i zachęt. Taki jest właśnie sens wprowadzania docelowych poziomów emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Założenia są ambitne, efektywne pod względem kosztów i możliwe do wyegzekwowania. Wprowadzając cele pośrednie na 2025 r., osiągniemy natychmiastowe przyspieszenie inwestycji. Z kolei cele na 2030 r. zapewniają stabilność i nadają kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Dziś inwestujemy w Europie i rozpoczynamy twardą walkę z emisjami, aby spełnić nasze zobowiązanie w ramach porozumienia paryskiego, by obniżyć emisje o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: – Komisja podejmuje bezprecedensowe działania w odpowiedzi na rosnące wyzwanie, jakim jest pogodzenie potrzeb Europejczyków w zakresie mobilności z ochroną zdrowia ludzi i ochroną naszej planety. Pod uwagę wzięto wszystkie aspekty tego problemu. Wspieramy czystsze pojazdy, zapewniamy lepszą dostępność alternatywnych źródeł energii oraz poprawiamy organizację systemu transportu. W ten sposób mobilność Europy i Europejczyków zostanie zachowana – dzięki bardziej ekologicznym środkom transportu.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w punkcie zwrotnym. Aby utrzymał swoją pozycję globalnego lidera, a także przez wzgląd na środowisko i zdrowie publiczne, musi on inwestować w nowe i czyste technologie. Będziemy ułatwiać wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych, wspierając tworzenie spójnej infrastruktury ładowania i produkcję wysokiej jakości baterii w Europie.

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje następujące dokumenty:

  • Nowe normy emisji CO2, które pomogą producentom we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu na rynek pojazdów niskoemisyjnych. We wniosku zawarto też cele zarówno na rok 2025, jak i 2030. Cel pośredni na 2025 r. gwarantuje, że inwestycje rozpoczną się już teraz. Cel na 2030 r. zapewnia stabilność i wytycza długofalowy kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Cele te wzmacniają presję na odchodzenie od pojazdów z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi i przechodzenie na pojazdy ekologicznie czyste.
  • Dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, która ma na celu wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, stwarza solidny impuls dla popytu na rozwiązania w zakresie ekologicznej mobilności oraz do kontynuowania wdrażania takich rozwiązań.
  • Plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Celem jest zwiększenie poziomu ambicji planów krajowych, zwiększenie inwestycji i akceptacji ze strony konsumentów.
  • Przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, w którym promuje się łączenie różnych rodzajów transportu towarów (np. samochodów ciężarowych i pociągów) ułatwi dostęp przedsiębiorstw do zachęt, stymulując łączne korzystanie z samochodów ciężarowych, pociągów, barek i statków do przewozu towarów.
  • Przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych w celu pobudzenia rozwoju długodystansowych połączeń autokarowych w Europie i zaoferowania rozwiązań alternatywnych do korzystania z prywatnych samochodów przyczyni się do zmniejszenia emisji związanych z transportem oraz do ograniczenia zagęszczenia ruchu drogowego. W ten sposób powstaną dodatkowe możliwości w zakresie mobilności oraz zwiększy się ich jakość i dostępność cenowa, szczególnie dla osób o niższych dochodach.
  • Strategiczne znaczenie dla zintegrowanej unijnej polityki przemysłowej ma inicjatywa w zakresie baterii: jej celem jest, aby nowe pojazdy i inne rozwiązania w zakresie mobilności, a także ich części składowe, były opracowywane i produkowane na obszarze UE.

Dalsze działania:

Propozycje należące do pakietu na rzecz mobilności ekologicznej zostaną teraz przesłane współprawodawcom. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu szybkiego przyjęcia i wdrożenia powyższych wniosków i środków, aby jak najszybciej osiągnąć i zmaksymalizować korzyści dla przemysłu UE, przedsiębiorstw, pracowników i obywateli.

Kontekst:

Przyjęty pakiet jest elementem szerszych działań politycznych mających na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu i zwiększenie jego konkurencyjności. Zgodnie z zapowiedzią w nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, która została przedstawiona we wrześniu 2017 r., działania Komisji mają pomóc w tym, aby europejski przemysł utrzymał lub uzyskał wiodącą pozycję na świecie w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji.

Pakiet jest drugim pakietem na rzecz mobilności przedstawionym w tym roku przez Komisję. W maju 2017 r. opublikowano plan działania „Europa w ruchu”. Obejmował on szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego; wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zatorów komunikacyjnych; ograniczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw; zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i zapewnienie odpowiednich warunków i czasu odpoczynku pracownikom.

W następstwie porozumienia paryskiego świat zobowiązał się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Obecnie wiele krajów wdraża strategie ułatwiające ekologiczną transformację gospodarki. W marcu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wdrożenia zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego, a następnie – w czerwcu tego samego roku – Europejską strategię na rzecz mobilności niskoemisyjnej.

W strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej określono konkretne działania, które należy podjąć, aby Europa mogła utrzymać konkurencyjność i była w stanie reagować na rosnące potrzeby w zakresie mobilności osób i towarów. Strategia ta przyczynia się do realizacji celów unii energetycznej, określając jasne i sprawiedliwe zasady przewodnie, umożliwiające państwom członkowskim przygotowanie się na nadchodzące wyzwania. Dzisiejsze propozycje są kolejnym etapem przekształcania tych zasad w konkretne działania.

Więcej informacji:

  • NOTATKA PRASOWA: Mobilność czysta ekologicznie: Pytania i odpowiedzi na temat inicjatyw chroniących naszą planetę, wzmacniających pozycję konsumentów oraz chroniących przemysł i pracowników

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu: Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej, w tym dokumenty przyjęte przez Komisję