Austriaczka pokieruje EKES

Christa Schweng została 33. przewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Jest piątą kobietą, która pokieruje organem UE reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. – Musimy połączyć siły i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasz Komitet wniesie znaczący wkład w odbudowę Europy – powiedziała Austriaczka.

Dwoje nowych wiceprzewodniczących EKES-u to Giulia Barbucci (Włochy), wiceprzewodnicząca ds. budżetu i Cillian Lohan (Irlandia), wiceprzewodniczący ds. komunikacji.

28 października, w drugim dniu swojej trzydniowej inauguracyjnej sesji plenarnej, EKES powołał nowe kierownictwo. Oznacza to początek kadencji EKES-u na lata 2020-2025, w której ponad 40 proc. z 329 składu zgromadzenia to nowe członkinie i nowi członkowie. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 sesja inauguracyjna odbywa się online, z wyjątkiem pierwszej sesji, która odbyła się zdalnie, ale przewodniczył jej osobiście najstarszy członek EKES Raymond Coumont z pustej sali posiedzeń plenarnych w Parlamencie Europejskim.

Giulia Barbucci, Christa Schweng i Cillian Lohan

Po swojej nominacji Christa Schweng powiedziała: – Kadencja ta będzie naznaczona pandemią COVID-19 oraz, niestety, czasami niepewności oraz trudności gospodarczych i społecznych, w których przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie, a pracownicy tracą pracę. W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek musimy połączyć siły, opracować wizję nowej Europy po pandemii COVID-19 i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasz Komitet wniesie znaczący wkład w odbudowę Europy i jej przyszłą odporność. Będzie to iść w parze z odbudową bardziej zjednoczonego, skutecznego i wysoko cenionego EKES-u.

Motto prezydencji Christy Schweng brzmi „Zjednoczeni na rzecz przyszłości Europy”. Nowa przewodnicząca zobowiązała się do natychmiastowego podjęcia działań w celu przywrócenia dobrej reputacji EKES-u i odbudowania zaufania do tej instytucji po tym, jak niedawno potwierdziła ona swoje zdecydowane zaangażowanie w walkę z nękaniem psychicznym w miejscu pracy.

Potrzebujemy Komitetu zjednoczonego i spełniającego najwyższe standardy etyczne, Komitetu o doskonałym wizerunku – powiedziała Christa Schweng, dodając, że na początku jej kadencji zostaną wzmocnione kodeks postępowania członków EKES-u i regulamin wewnętrzny.

Ponieważ kierownictwo EKES-u zmienia się w połowie kadencji, kadencja nowego Prezydium pod przewodnictwem Christy Schweng, która przejmuje stery po swoim poprzedniku Luce Jahierze, będzie trwać dwa i pół roku, do marca 2023 r.

Program przewodniczącej będzie się opierał na priorytetach zgodnych z jej wizją Europy po pandemii COVID-19, czyli Europy, która pozwoli obywatelom komfortowo żyć w otwartym społeczeństwie opartym na wartościach:

  • Europa prosperująca gospodarczo;
  • Europa sprzyjająca włączeniu społecznemu;
  • Europa zrównoważona pod względem środowiskowym.

Czwartym priorytetem jest zadbanie o to, by EKES odgrywał kluczową rolę w konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest to ważna inicjatywa, która powinna dać Europejczykom poczucie współodpowiedzialności za ich Unię, umożliwiając im omawianie głównych tematów związanych z UE w celu poprawy jej funkcjonowania.

Program przewodniczącej wskazuje również, że zrównoważony rozwój powinien stać się pewnym nastawieniem umysłu i podstawą konkurencyjnej gospodarki, bez pozostawiania nikogo w tyle. Transformacja cyfrowa i ekologiczna powinny być uwzględniane we wszystkich obszarach polityki.

Nowo wybrana przewodnicząca ds. budżetu Giulia Barbucci stwierdziła: – Naszym obowiązkiem jest pokazanie obywatelom europejskim, że UE i jej unikalny model społeczny mogą pomóc w wyjściu z kryzysu. W tym niepewnym okresie EKES ma do odegrania istotną rolę. Jesteśmy głosem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w Europie. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby promować demokrację i rozwijać bardziej partycypacyjną UE.

Nowy wiceprzewodniczący odpowiedzialny za komunikację Cillian Lohan powiedział: – Osiągnięcia EKES-u są wynikiem naszej niestrudzonej pracy nad opracowaniem cennych unikalnych perspektyw, które, co decydujące, cieszą się poparciem różnych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Nasze działania muszą jasno i zdecydowanie docierać do instytucji UE. Będziemy również kierować się w przeciwnym kierunku – do naszych sieci macierzystych, w ramach wieloetapowego procesu, który pomoże nam opracować rozwiązania przynoszące korzyści wszystkim oraz dać przykład, przywracając aktywny udział w demokracji uczestniczącej.

Przewodnicząca przedstawi program podczas swojego przemówienia, które zostanie wygłoszone zdalnie na inauguracyjnej sesji plenarnej w dniu 29 października. Można się z nim zapoznać tutaj.

Kontekst opinii

  • Christa Schweng (AT):przewodnicząca EKES-u, przewodnicząca Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa w EKES-ie w latach 2018-2020, Grupa Pracodawców — strona internetowa przewodniczącej
  • Giulia Barbucci (IT): wiceprzewodnicząca EKES-u, członkini Komisji Spraw Finansowych i Budżetowych, Grupa Pracowników — strona internetowa wiceprzewodniczącej (ds. budżetu)
  • Cillian Lohan (IE): wiceprzewodniczący EKES-u, rzecznik Kategorii „Konsumenci i Środowisko”, Grupa „Różnorodność Europy”

Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących jest wyłanianych zwykłą większością głosów podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia. Są wybierani rotacyjnie z każdej z trzech Grup EKES-u (Grupy Pracodawców, Grupy Pracowników i Grupy „Różnorodność Europy”) na dwuipółletnią kadencję. Oznacza to, że wybory odbywają się dwa razy podczas każdej kadencji EKES-u – na początku i w połowie kadencji. Przewodnicząca lub przewodniczący są odpowiedzialni za właściwy przebieg działań Komitetu i reprezentują EKES w stosunkach z innymi instytucjami i organami. Dwójka wiceprzewodniczących, wybieranych spośród członków pozostałych dwóch Grup, do których nie należy przewodniczącą lub przewodniczący, odpowiada kolejno za komunikację i za budżet.

EKES składa się z 329 członków pochodzących z 27 państw członkowskich. Są oni wyznaczani przez rządy krajowe, a następnie mianowani przez Radę UE na pięcioletnią kadencję. Następnie członkowie pełnią swoją funkcję niezależnie, służąc interesom wszystkich obywateli UE. Nie są politykami, tylko reprezentują pracodawców, związki zawodowe i różne sektory społeczeństwa takie jak: rolnicy, konsumenci, organizacje ekologiczne, podmioty gospodarki społecznej, MŚP, wolne zawody oraz stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, wolontariusze, organizacje walczące o równość płci, organizacje młodzieży, środowiska akademickie i inne. Nowa kadencja EKES-u – szesnasta od czasu jego utworzenia w 1958 r. – będzie trwać od października 2020 r. do września 2025 r.

***

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym.