Albania współpracuje z Frontexem

Umowa została podpisana w imieniu UE przez Herberta Kickla, ministra spraw wewnętrznych Austrii i zarazem urzędującego przewodniczącego Rady, a także Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, oraz, w imieniu Albanii, przez ministra spraw wewnętrznych, FatmiraXhafaja.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, dodał: – Wyzwania związane z migracją i bezpieczeństwem nie kończą się na naszych granicach zewnętrznych. Nasze działania także nie powinny. Europa, która chroni, to Europa, która współpracuje z krajami partnerskimi w swoim sąsiedztwie i poza nim. Umowa z Albanią – pierwsza tego rodzaju umowa z państwem trzecim – jest kamieniem milowym w zewnętrznej współpracy UE w obszarze zarządzania granicami. Mam nadzieję, że utoruje drogę dla szerszej współpracy z całym regionem Bałkanów Zachodnich.

Herbert Kickl, minister spraw wewnętrznych Austrii: – Wprowadzenie nowych środków mających na celu poprawę kontroli na granicach zewnętrznych UE doprowadziło do znacznego spadku liczby przypadków nielegalnego przekraczania granic. Nadal jednak można zrobić więcej. Szczególnie ważna jest współpraca z naszymi sąsiadami. Dzięki tej umowie będziemy mogli zwiększyć nasze wsparcie dla Albanii w dziedzinie zarządzania granicami.

Umowa ta umożliwia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej koordynację współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi UE a Albanią w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie mogła podjąć działania na granicach zewnętrznych z udziałem jednego lub kilku sąsiadujących państw członkowskich oraz Albanii. Mogą one obejmować interwencję na terytorium Albanii, z zastrzeżeniem zgody Albanii.

Działania objęte umową mają na celu zwalczanie nielegalnej migracji, w szczególności nagłych zmian w przepływach migracyjnych, oraz przestępczości transgranicznej, i mogą obejmować zapewnianie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicy. W przypadku każdej operacji Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Albania muszą uzgodnić jej plan.

Dalsze działania

Projekt decyzji w sprawie zawarcia umowy został przesłany do Parlamentu Europejskiego, którego zgoda będzie niezbędna do zawarcia umowy.

Kontekst

Umowa o statusie z Albanią jest pierwszą taką umową zawartą z państwem trzecim. Negocjacje z Albanią rozpoczęły się w grudniu 2017 r., a w lutym br. projekt umowy o statusie parafowali komisarz Dimitris Avramopoulos i minister spraw wewnętrznych Albanii Fatmir Xhafaj. 13 lipca 2018 r. Rada zatwierdziła podpisanie umowy.

Projekty umów o statusie zostały już parafowane z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (w dniu 18 lipca) oraz z Serbią (w dniu 20 września). Obecnie trwają negocjacje z Czarnogórą oraz z Bośnią i Hercegowiną.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może prowadzić działania operacyjne i rozmieszczać zespoły na terytorium sąsiednich państw trzecich, pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a danym państwem. We wrześniu br. Komisja zaproponowała dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Projekt ten ma być odpowiednio ambitny, aby umożliwiał wspólne operacje i rozmieszczanie zespołów w krajach niesąsiadujących bezpośrednio z UE.