Akcje pod kontrolą
Komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: Dołożę wszelkich starań, by zapewnić właściwe regulacje na rynkach finansowych i nadzór nad nimi. Rozrachunek jest kluczowym procesem dla rynków papierów wartościowych i dla finansowania naszej gospodarki; należy zatem zapewnić jego bezpieczeństwo i skuteczność. Liczby mówią same za siebie: w ciągu dwóch ostatnich lat w Unii Europejskiej centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW) przeprowadziły rozrachunek transakcji o wartości przekraczającej biliard euro. W celu zapewnienia prawdziwie jednolitego rynku usług świadczonych przez krajowe CDPW, przedstawiony wniosek wprowadzi w całej Unii wspólne standardy rozrachunku papierów wartościowych, zgodne z tymi, które stosują nasi międzynarodowi partnerzy.

Wniosek obejmuje następujące główne elementy:

– Cykl rozrachunkowy zostanie zharmonizowany i ustalony na poziomie wynoszącym maksymalnie dwa dni po dniu sesyjnym w przypadku papierów wartościowych znajdujących się w obrocie giełdowym lub odbywającym się na innych rynkach regulowanych (obecnie dla większości transakcji papierami wartościowymi w Europie niezbędne są dwa do trzech dni).
– Uczestnicy rynku, którzy nie przedstawili swoich papierów wartościowych w uzgodnionym terminie rozliczenia, będą podlegać karom i będą zobowiązani do zakupu papierów wartościowych na rynku oraz dostarczenia ich swoim kontrahentom.
– Emitenci i inwestorzy zobowiązani będą do zachowania elektronicznego rejestru praktycznie wszelkiego rodzaju papierów wartościowych oraz do zgłaszania ich centralnym depozytom papierów wartościowych (CDPW), jeżeli są one przedmiotem obrotu na giełdach lub innych rynkach regulowanych.
– CDPW będą musiały działać zgodnie ze ścisłymi wymogami dotyczącymi ich organizacji, prowadzenia działalności gospodarczej i wymogów ostrożnościowych, tak by zagwarantować ich rentowność oraz ochronę ich użytkowników. Będą one również musiały uzyskać zezwolenie właściwych organów krajowych i podlegać ich nadzorowi.
– Centralnym depozytom papierów wartościowych, które uzyskały zezwolenie, zostanie przyznany „paszport” umożliwiający świadczenie usług w innych państwach członkowskich.
– Użytkownicy będą mogli wybierać spośród wszystkich 30 CDPW w Europie.
– CDPW w UE, niezależnie od państwa, w którym mają siedzibę, będą miały dostęp do każdej innej CDPW lub do innych elementów infrastruktury rynku, takich jak systemy obrotu lub partnerzy centralni.

Wniosek zostanie obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie prowadzone będą negocjacje w celu jego przyjęcia.