Agencje bardziej samodzielne
Komisja przyjęła plan działań, które przyczynią się do zwiększenia wydajności i odpowiedzialności zdecentralizowanych agencji UE, spójności i przejrzystości ich działań, a także do lepszego zarządzania tymi agencjami.

Plan ten stanowi konkretną realizację tzw. wspólnego podejścia – pierwszego porozumienia politycznego w sprawie agencji UE, osiągniętego przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w lipcu 2012 r. po trzech latach analiz i negocjacji.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział: W czasach, gdy działania na rzecz racjonalizacji są priorytetem politycznym, przewidziany w planie wzrost wydajności ma kluczowe znaczenie. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o oszczędności. W planie przedstawiono w bardzo przejrzysty sposób całą serię środków, dzięki którym będzie można zwiększyć wydajność agencji unijnych, usprawnić zarządzanie ich działaniami, a także zwiększyć ich przejrzystość. Ułatwi to agencjom jeszcze lepszą realizację polityki UE, niż dotychczas.

W planie działania przedstawiono wszystkie inicjatywy, które podejmie Komisja, same agencje, Rada, państwa członkowskie i Parlament Europejski, aby przełożyć „wspólne podejście” na konkretne działania. Ponadto wskazano w nim obszary, w których konieczna i korzystna jest współpraca z agencjami, oraz dziedziny, w których agencje zaczęły już wdrażanie „wspólnego podejścia”.

Dla działań, za które odpowiada Komisja, ustalono ambitny termin na koniec 2014 r. W planie szczególną uwagę poświęcono jednak kilku działaniom o priorytetowym znaczeniu dla Komisji, które instytucja ta przeprowadzi w 2013 r. – w stosownych przypadkach we współpracy z agencjami lub innymi instytucjami.

Obejmują one:

– zapobieganie konfliktom interesów w agencjach i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków zarządu i dyrektorów, ekspertów w komitetach naukowych oraz członków izb odwoławczych;
– uwzględnianie kluczowych wskaźników skuteczności w rocznych programach prac agencji i w działalności ich dyrektorów wykonawczych;
– opracowywanie, na podstawie stosowanych najlepszych praktyk, standardowych postanowień umów w sprawie siedziby agencji;
– opracowywanie, wspólnie z agencjami, wytycznych w sprawie stosowania zasad sporządzania budżetu zadaniowego i zarządzania kosztami działań;
– opracowywanie wytycznych w sprawie dokonywania regularnych ocen.

Kilka postanowień „wspólnego podejścia” wymaga również zmian w podstawowych aktach regulujących działalność agencji. Komisja dopilnuje zatem, aby przyszłe propozycje zmiany tych aktów były zgodne ze „wspólnym podejściem”. W załączniku do omawianego planu przedstawiono obszary, w których konieczne będą takie zmiany. W tym kontekście oraz w celu zwiększenia wydajności i odpowiedzialności agencji jednym z celów przyjętych we „wspólnym podejściu” jest poszukiwanie synergii przez wspólne świadczenie usług lub łączenie agencji w przypadku nakładania się na siebie ich działań lub w sytuacji, w której wydajność agencji wzrosłaby, gdyby zostałyby one włączone do większej struktury.

źródło i więcej informacji: Link