600 mln euro dla Ukrainy

Wypłata ta stanowi część nadzwyczajnego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości 3 mld EUR dla dziesięciu partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa, który ma pomóc im w ograniczeniu skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Program ten jest konkretnym wyrazem solidarności UE z jej partnerami, a jego celem jest pomoc partnerom w pokonywaniu skutków gospodarczych pandemii COVID-19.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: – Wspieramy Ukrainę za pośrednictwem unijnego programu pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro. Druga transza w wysokości 600 mln euro, którą dziś wypłacono, jest wyraźnym sygnałem unijnego wsparcia programu reform na Ukrainie. Ukraina podjęła znaczne wysiłki, by spełnić warunki otrzymania pomocy makrofinansowej. Poczyniła też zadowalające postępy w programie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Udzielając wsparcia finansowego i technicznego, UE przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców Ukrainy. Dzięki silnemu wsparciu politycznemu wzmacniamy integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, stwierdził: – Wraz z wypłatą w wysokości 600 mln euro łączna kwota pożyczek, jakich UE udzieliła Ukrainie w ramach pomocy makrofinansowej, wzrosła do 4,4 mld euro. Płatności te stanowią nie tylko namacalny dowód naszej solidarności z mieszkańcami Ukrainy, ale również odzwierciedlają fakt, że Ukraina cały czas realizuje kluczowe zobowiązania do reform uzgodnione z MFW i Komisją.

Podstawą wypłaty tej pomocy jest pozytywna ocena Komisji postępów poczynionych przez władze Ukrainy we wdrażaniu uzgodnionych działań strategicznych w ramach programu pomocy makrofinansowej związanej z COVID-19. Ukraina zrealizowała wszystkie osiem zobowiązań politycznych dotyczących zarządzania finansami publicznymi, sprawowania rządów i praworządności, poprawy klimatu biznesowego oraz reform sektorowych i przedsiębiorstw państwowych.

Ukraina poczyniła również postępy w realizacji działań uzgodnionych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). Dotyczy to w szczególności istotnych zabiegów legislacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. 18 października 2021 r. MFW pomyślnie zakończył przegląd programu.

Wraz z dzisiejszą wypłatą UE zakończyła realizację siedmiu z dziesięciu programów pomocy makrofinansowej w ramach opiewającego na 3 mld euro pakietu pomocy makrofinansowej związanej z COVID-19, wypłaciwszy wszystkim partnerom pierwsze transze.

Komisja nadal ściśle współpracuje z pozostałymi partnerami korzystającymi z pomocy makrofinansowej, by uzgodnione programy mogły zostać terminowo zrealizowane.

Kontekst

Pomoc makrofinansowa jest częścią szerszego zaangażowania UE w stosunki z partnerami objętymi procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa i ma stanowić nadzwyczajny instrument reagowania kryzysowego. Mogą z niej skorzystać partnerzy objęci procesem rozszerzenia i partnerzy sąsiadujący z UE, borykający się z poważnymi problemami w zakresie bilansu płatniczego. Pomoc ta jest wyrazem solidarności UE z tymi partnerami oraz wsparcia skutecznej polityki w dobie bezprecedensowego kryzysu.

Projekt decyzji o udzieleniu pomocy makrofinansowej dziesięciu partnerom objętym procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w kontekście pandemii COVID-19 został przedłożony przez Komisję 22 kwietnia 2020 r., a decyzja została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 25 maja 2020 r.

Oprócz pomocy makrofinansowej UE wspiera partnerów w ramach swojej polityki sąsiedztwa i na Bałkanach Zachodnich za pośrednictwem pomocy dwustronnej i regionalnej, programów tematycznych, pomocy humanitarnej, instrumentów łączonych i gwarancji z Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR i EFZR+) w celu wspierania inwestycji w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.

Stosunki UE–Ukraina

Ukraina jest dla UE partnerem priorytetowym. UE wspiera Ukrainę w zapewnianiu jej obywatelom stabilnej, dostatniej i demokratycznej przyszłości i niezmiennie popiera niepodległość, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Układ o stowarzyszeniu, w tym pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA), jest głównym narzędziem służącym zbliżeniu Ukrainy i UE, promowaniu głębszych więzi politycznych, silniejszych powiązań gospodarczych i poszanowania wspólnych wartości.

Ukraina realizuje od 2014 r. ambitny program reform mający na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego i poprawę warunków życia swoich obywateli. Priorytetowe reformy obejmują walkę z korupcją, reformę sądownictwa, reformy konstytucyjne i reformę ordynacji wyborczej, poprawę klimatu biznesowego i efektywności energetycznej, reformę użytkowania gruntów, a także reformę administracji publicznej, transformację cyfrową i decentralizację. Od 2014 r. UE i instytucje finansowe uruchomiły ponad 17 mld euro w formie dotacji i pożyczek w celu wspierania tych reform, przy jednoczesnym zastosowaniu warunkowości uzależnionej od poczynionych postępów. W czerwcu 2017 r. wszedł w życie ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Od sierpnia 2021 r. UE i Ukraina uznają wzajemnie cyfrowe zaświadczenia COVID-19.

Program pomocy makrofinansowej dla Ukrainy związanej z COVID-19 wpisuje się w szeroko zakrojone działania UE mające na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii oraz przyspieszenie odbudowy gospodarczej. Zaangażowanie to jest zgodne z układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą oraz z ogólnym wsparciem ze strony Drużyny Europy, które opiera się na wspólnych wysiłkach państw członkowskich UE. Ukraina była jednym z pierwszych krajów, które skorzystały z programu COVAX i unijnego mechanizmu dzielenia się szczepionkami, w ramach których przekazano Ukrainie łącznie ponad 7,6 mln dawek szczepionek.

Dodatkowe informacje: