5 kroków do wyjścia z kryzysu
Roczna analiza wzrostu gospodarczego otwiera europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, aby zagwarantować, że państwa członkowskie dostosują plany budżetowe i gospodarcze do celów paktu stabilności i wzrostu oraz strategii „Europa 2020”.

Istotne jest, aby nie odchodzić od naszej strategii inteligentnej konsolidacji fiskalnej i reform gospodarczych i ukierunkowanych inwestycji. Jest to jedyny sposób odbudowania zaufania i stworzenia trwałego wzrostu gospodarczego. Rozumiem, że reformy te są trudne, bolesne i mogą mieć społeczne konsekwencje, dlatego też Komisja dokłada starań, aby odnowa gospodarcza obejmowała tworzenie jak największej ilości miejsc pracy. Roczna analiza wzrostu gospodarczego wspiera państwa członkowskie za pomocą wytycznych polityki gwarantując, że ciężar reform rozdzielony jest sprawiedliwie oraz że najbardziej podatni na zagrożenia będą chronieni – powiedział José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Główne przesłanie rocznej analizy wzrostu gospodarczego w tym roku stanowi, że chociaż polityka UE zaczyna przynosić owoce – deficyt ulega zmniejszeniu, napięcia na rynkach finansowych zostają złagodzone i widoczne są oznaki, że konkurencyjność ulega poprawie w niektórych państwach członkowskich – kontynuowanie reform jest niezbędne aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie.

Dlatego też Komisja uważa, że pięć priorytetów nakreślonych w zeszłorocznej analizie wzrostu gospodarczego jest nadal aktualnych.

Są one następujące:

– realizacja zróżnicowanej i inteligentnej konsolidacji fiskalnej;
– przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki;
– promowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności dziś i w przyszłości;
– walka z bezrobociem i społecznymi konsekwencjami kryzysu;
– modernizacja administracji publicznej.

Każdy z pięciu priorytetów koncentruje się na zapewnianiu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ze szczególnym naciskiem na sprawiedliwe zasady. Nie istnieje jedna uniwersalna recepta na pobudzanie wzrostu i tworzenia miejsc pracy, ale istnieją wspólne cele i zakres reform, które należy uwzględnić. Ukierunkowane wsparcie dla badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, wydajniejsze systemy edukacji i szkoleń, które podniosą ogólny poziom umiejętności, oraz uproszczony system prawny dla przedsiębiorstw – wszystkie te środki mogą wesprzeć pobudzanie konkurencyjności i wynikającego z niej wzrostu. Jednolity rynek i dalszy rozwój sektorów sieciowych (transport, energia i infrastruktura internetowa) oferują możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz korzyści dla konsumentów wynikające z lepszych usług i produktów.