Nauka bez radykalizmu

Komisja i państwa członkowskie opublikowały projekt wspólnego sprawozdania, w którym apelują o to, by europejskie systemy kształcenia i szkolenia bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu, w ramach szerzej zakrojonych starań w kierunku przeciwdziałania radykalizacji postaw po atakach w Paryżu i Kopenhadze w 2015 r.

Komisja i państwa członkowskie proponują, by w polityce położono większy nacisk na skuteczniejsze rozwiązywanie najbardziej palących problemów, z którymi zmaga się nasze społeczeństwo. W sprawozdaniu wyznaczono sześć nowych priorytetów, m.in. podniesienie umiejętności oraz poprawę szans na zatrudnienie, a także sprzyjanie tworzeniu otwartych, innowacyjnych i cyfrowych środowisk edukacyjnych oraz pielęgnowanie podstawowych wartości: równości, niedyskryminacji i aktywnego obywatelstwa.

TiborNavracsics, komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: – Młodzi Europejczycy stoją przed podobnymi wyzwaniami, które wymagają podjęcia wspólnych działań. Zagrożenie, jakim jest radykalizacja postaw, pokazuje, że musimy w trybie pilnym poprawić dostęp do edukacji we wszystkich naszych społecznościach. Razem z ministrami edukacji będziemy wspólnie podejmować wzmożone działania w kierunku ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania zróżnicowanych klas w całej Europie.

MarianneThyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: –Zatrudnienie młodzieży jest nadrzędnym priorytetem obecnej Komisji. Odpowiednie i wysokie umiejętności jeszcze nigdy nie odgrywały tak ważnej roli przy szukaniu pracy jak obecnie. Lepsza współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia pomoże podnieść kwalifikacje i kompetencje, by móc przeciwdziałać niedopasowaniu umiejętności, i tym samym pomoże młodym Europejczykom pomyślnie wejść na rynek pracy.

Rada ma przyjąć sprawozdanie pod koniec tego roku. W sprawozdaniu zaproponowano również ustalenie nowych priorytetów na pięć lat, zastępując tym samym poprzednie trzyletnie cykle, tak aby umożliwić długoterminowe oddziaływanie. Komisja zaproponowała sześć nowych priorytetów:

  • odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, z naciskiem na wyniki, sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacji i aktywnemu obywatelstwu;
  • edukacja integracyjna, równość, niedyskryminacja i propagowanie kompetencji obywatelskich;
  • otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie, m.in. poprzez pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej;
  • silne wsparcie dla nauczycieli;
  • przejrzystość oraz uznawanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz
  • trwałe inwestycje, wyniki i efektywność systemów kształcenia i szkolenia.

Przebieg procedury

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), opracowane w maju 2009 r., oferują państwom członkowskim, Komisji i instytucjom oświatowym forum wymiany najlepszych praktyk, informacji i porad w dziedzinie reform polityki. Za koordynowanie tym narzędziem współpracy odpowiada Komisja.

Strategiczne ramy ET 2020 obejmują wszystkie formy kształcenia i wszystkie poziomy procesu uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnej edukacji i edukacji szkolnej aż po szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się dorosłych.

W 2014 r. Komisja i państwa członkowskie przystąpiły do śródokresowego przeglądu ram ET 2020, by ocenić postępy poczynione od 2012 r. i pomóc wyznaczyć kolejne priorytety współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na poziomie europejskim. W ramach tego przeglądu w 2014 r. dokonano niezależnej oceny, sporządzono szereg sprawozdań krajowych oraz przeprowadzono konsultacje z urzędnikami krajowymi, europejskimi partnerami społecznymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształcenie i szkolenie. Wyniki tej analizy zostały uwzględnione w projekcie wspólnego sprawozdania na temat ET 2020, prezentowanego dzisiaj przez Komisję.

W listopadzie Komisja przedstawi monitor kształcenia i szkolenia za 2015 r., który stanowi roczną analizę postępów w kierunku osiągnięcia celów w dziedzinie kształcenia, określonych w strategii „Europa 2020”. Główne cele odnoszą się do wskaźnika w zakresie przedwczesnego kończenia nauki i odsetka osób uzyskujących wykształcenie wyższe.

Wkrótce Komisja przedstawi również projekt sprawozdania UE na temat młodzieży, w którym omówi współpracę na szczeblu europejskim w dziedzinie młodzieży w latach 2013–2015. W sprawozdaniu podjęte zostaną priorytetowe kwestie, takie jak bezrobocie młodzieży, włączenie społeczne i uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym.

Dodatkowe informacje