Komisja zezwala

Komisja stwierdziła, że przedmiotowe środki są zgodne z wytycznymi dotyczącymi pomocy regionalnej, ponieważ intensywność pomocy, udział beneficjentów w rynku oraz potencjał stworzony dzięki wspomaganym projektom są dostatecznie niskie, by zagwarantować, że uzyskane korzyści na polu rozwoju regionalnego zrównoważą wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy.

Mondi

Komisja zezwoliła na pomoc państwa w kwocie 83 mln euro na inwestycje Mondi Świecie i Mondi Packaging Paper Świecie warte ok. 382 mln euro i polegające na instalacji nowej maszyny wytwarzającej tekturę falistą oraz zbudowania nowego zakładu wytwarzającego tekturę na opakowania w Świeciu, w województwie kujawsko-pomorskim. Region pomorski to obszar, na którym występuje wysokie bezrobocie oraz niski standard życia i który kwalifikuje się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Środek respektuje przepisy o dużych projektach inwestycyjnych: maksymalna intensywność pomocy (22,66 proc.) nie została przekroczona, udział Mondi we właściwym rynku papieru wynosi poniżej 25 proc. zarówno przed, jak i po inwestycji, a nowy potencjał stworzony dzięki inwestycjom nie przekracza 5 proc.