Co z bankami w UE?

Miesiąc Rynku Wewnętrznego to dla obywateli i innych zainteresowanych stron szansa przedstawienia własnych propozycji dotyczących przyszłości Unii oraz omówienia tych pomysłów online, w czasie rzeczywistym, z innymi obywatelami, zainteresowanymi podmiotami, urzędnikami i liderami oraz ekspertami z całej Europy. Komisja Europejska ponownie wykorzystuje internet, aby zaangażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie jej programu politycznego. Forum internetowe stanowi dla zainteresowanych stron wyjątkową platformę bezpośredniej komunikacji z decydentami w Brukseli. Na cały Miesiąc Jednolitego Rynku zaplanowano na forum kolejne debaty w czterech głównych obszarach tematycznych: zatrudnienia, praw socjalnych, banków oraz handlu elektronicznego – we wszystkich 24 językach Unii.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: Przez dwa tygodnie prowadziliśmy naprawdę owocne debaty internetowe na temat kluczowych kwestii jednolitego rynku: zatrudnienia oraz przyszłości praw socjalnych w zmieniającym się kontekście gospodarczym. Przedstawiono i omówiono kilkaset propozycji dotyczących polityki. W kolejnym tygodniu debaty podejmiemy drażliwą kwestię regulacji bankowych. Chciałbym usłyszeć od osób bezpośrednio zaangażowanych, co według nich należy zrobić, aby stworzyć bardziej stabilny system bankowy w Europie oraz aby sprawić, żeby to sektor finansowy, a nie podatnicy, miał właściwy udział w kosztach.

Debaty potrwają od poniedziałku do środy (7 – 9 października) i będą dotyczyć 140 propozycji w zakresie polityki zgłoszonych przez 27 państw – od propozycji utworzenia jednego europejskiego organu ochrony konsumenta w odniesieniu do wszystkich usług finansowych po inicjatywę mającą uregulować multiwalutowe kredyty hipoteczne w UE. Ponadto odbędzie się 18 prowadzonych na żywo czatów internetowych w 9 językach, w których uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji Finance Watch, banków centralnych Francji, Finlandii i Bułgarii, poseł do Parlamentu Europejskiego i wielu innych rozmówców. Debata na temat sektora finansowego odbywa się w czasie, gdy skutki kryzysu finansowego są nadal bardzo odczuwalne w życiu codziennym obywateli i przedsiębiorstw. W najbliższych dniach debaty osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorcy będą mieli okazję wskazać przeszkody, jakie nadal napotykają, i przedstawić swoje propozycje działań na poziomie UE.

Kontekst

Debaty w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku prowadzone są na stronie internetowej http://www.yourideasforeurope.eu/en przez 4 kolejne tygodnie, przy czym w każdym tygodniu omawiany jest inny temat:

-23–25 września – zatrudnienie: Jak znaleźć pracę, założyć działalność gospodarczą lub uzyskać uznanie swoich kwalifikacji w Europie?
-30 września–2 października – prawa socjalne: Jakie prawa ochrony socjalnej przysługują na jednolitym rynku unijnym w zakresie emerytur, opieki zdrowotnej, usług publicznych itp.?
-7-9 października – banki: Co jeszcze można zrobić, aby zapewnić ochronę depozytów, zapobiec kolejnemu kryzysowi finansowemu oraz dopilnować, by banki inwestowały w gospodarkę realną, pobudzając wzrost gospodarczy?
-14–16 października – handel elektroniczny: Czy łatwo jest sprzedawać produkty przez internet lub kupować je i zamawiać z dostawą zagraniczną? W jaki sposób chronione są dane, które internauci udostępniają na portalach społecznościowych?

Miesiąc Jednolitego Rynku stanowi wyjątkową okazję dla europejskich internautów do oddolnego komentowania, kwestionowania i udoskonalania nowych koncepcji politycznych przedstawionych online. Oferuje on uczestnikom debat różne sposoby komunikacji z decydentami. Mogą oni:

-głosować i zgłaszać uwagi na temat propozycji strategii politycznych przedstawianych przez osoby prywatne, organizacje i przedsiębiorców,

-zadawać pytania komisarzom, posłom do PE, ekspertom unijnym i krajowym oraz dyskutować z nimi podczas prowadzonych na żywo czatów wideo; w ciągu całego miesiąca debat planuje się przeprowadzenie około 80 takich czatów,

-pięciu uczestników zostanie zaproszonych do udziału w debacie końcowej z udziałem komisarza Michela Barniera, która odbędzie się 23 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i będzie transmitowana przez kanał Euronews.

Propozycje do dyskusji można nadal zgłaszać na platformie internetowej. Niemal 700 pomysłów przedstawionych przez zainteresowane podmioty i osoby prywatne zostało już opublikowanych na stronie internetowejhttp://www.yourideasforeurope.eu/. Kwestie dotyczące zatrudnienia zostały poddane dyskusji 23 września, zagadnienia dotyczące praw socjalnych – 30 września, koncepcje dotyczące banków zostaną podjęte 7 października, a wnioski na temat handlu elektronicznego – 14 października.

Niezależni moderatorzy podsumują wyniki debaty – czyli pomysły, które zdaniem uczestników mogą zmienić Europę. Propozycje te zostaną również ujęte w sprawozdaniu końcowym, które zostanie opublikowane i może zostać uwzględnione podczas prac nad przyszłością UE.

źródło i więcej informacji : Link